Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

XMMaS

Ανάπτυξη συστήματος πολυφασματικής
μικροσκοπίας σύμφωνων ακτίνων-Χ

κωδικός: T1EDK-04549

XMMaS: Διάχυση Αποτελεσμάτων 

Στα πλαίσια του έργου: Ανάπτυξη συστήματος πολυφασματικής μικροσκοπίας σύμφωνων ακτίνων-Χ πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες Δράσεις Διάχυσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και τον οδηγό κανόνων πληροφόρησης.

Πρωτίστως δημιουργήθηκαν οι προβλεπόμενες αφίσες διαστάσεων Α3 στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Δημιουργίας poster:

02.MMaS
02.MMaS-EN
button1
button2
button3
button4
Παράλληλα, για την εξωστρέφεια και τη διάχυση του τεχνικού και εφαρμοσμένου χαρακτήρα του έργου και στοχεύοντας στην βέλτιστη διαφήμισή του για την περεταίρω βιομηχανική και εμπορική του εκμετάλλευση, δημιουργήθηκε το λογότυπο του έργου και κατασκευάστηκαν και ειδικές αφίσες μεγέθους Α3 στην ελληνική και αγγλική γλώσσα:
XMMaS_A3-GR-v8
XMMaS_A3_EN-v81
Οι παραπάνω αφίσες αναρτήθηκαν σε έντυπη μορφή σε σημαντικά σημεία μεγάλης θέασης όπως: Δημαρχείο Ρεθύμνου, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Χανιά, Πολυτεχνείο Κρήτης, IKH και συνεργαζόμενες εταιρείες. Βάση των οδηγιών και ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία διάχυσης με βάση τον οδηγό πληροφόρησης κατασκευάστηκε μεγάλων διαστάσεων poster (594mm x 420mm) και αναρτήθηκε στην κεντρική είσοδο του συντονιστή φορέα Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Laser του Ερευνητικού Κέντρου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου:
03.XMMaS-EL
Παρατίθενται  υπό τη μορφή gallery φωτογραφίες από τις αναρτήσεις του υλικού διάχυσης που συνεχίζονται και ανανεώνονται από τους συμμετέχοντες φορείς σε όλη τη διάρκεια του έργου XMMaS:
e-bannerespaEΤΠΑ728X90.jpg